Passed

Test DWARF4 / lldb-api.lang/objc/ivar-IMP.TestObjCiVarIMP.py (from lldb-api)

Took 7.3 sec.