Jenkins is going to shut down

Build #6592

Parameters
 GIT_SHA
 ARTIFACT