Jenkins is going to shut down

Build clang-d329439-ga271acbf793-t2846-b2846.tar.gz

Parameters
 GIT_DISTANCE
 ARTIFACT
 GIT_SHA