Passed

lldb-api.lang/objc/ivar-IMP.TestObjCiVarIMP.py (from lldb-api)

Took 5.7 sec.