Passed

lldb-api.lang/objc/ivar-IMP.TestObjCiVarIMP.py (from lldb-api)

Took 4.2 sec.